Reklama lieku Rotarix® pre verejnosť

Rotarix je vírusová očkovacia látka, obsahujúca živý, oslabený ľudský rotavírus. Nepoužívajte Rotarix: – ak má vaše dieťa zriedkavé dedičné ochorenie, ktoré postihuje jeho imunitný systém, nazývané ťažká kombinovaná imunodeficiencia (SCID). – ak sa vaše dieťa narodilo s chybou čreva, ktorá by mohla viesť k intususcepcii (črevná nepriechodnosť, pri ktorej sa jedna časť čreva vsunie do susednej časti).Informácie o bezpečnosti Rotarixu pochádzajú z klinických sledovaní a hlásení po uvedení na trh. Najčastejšie reakcie po očkovaní boli hnačka a podráždenosť. Kontakt pre prípad hlásenia nežiaducich účinkov: sk-safety@gsk.com.

Rotarix je očkovacia látka viazaná na lekársky predpis. Pred podaním vakcíny Rotarix lekárom si pozorne prečítajte písomnú informáciu o lieku, ktorú nájdete na www.gsk-kompendium.sk. O použití vakcíny a prípadných nežiaducich účinkoch sa poraďte s lekárom. Reklamný materiál určený laickej verejnosti ako súčasť očkovacej kampane schválenej MZSR č.: 05/2017-OF, SK/VAC/0030/16.

Rotarix®

vakcína proti rotavírusom

Vakcína bola v Európe zaregistrovaná v roku 2006 ako prvá vakcína proti rotavírusovým gastroenteritídam a od jej registrácie bolo zaočkovaných viac ako 100 miliónov detí na celom svete. Vakcína Rotarix® sa podáva do dutiny ústnej, ako malé množstvo tekutiny, ktoré dieťa prehltne. Pre dieťatko je podanie vakcíny bezbolestné, lebo sa pritom nepoužívajú žiadne ihly.

Za najúčinnejšiu prevenciu ťažkých hnačiek a zvracania vyvolaných rotavírusovou infekciou je považované očkovanie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a mnohé odborné spoločnosti odporúčajú očkovať proti rotavírusom všetky zdravé dojčatá.

Vakcína Rotarix®: včasná ochrana v 2 dávkach

1.

Pred podaním vakcíny Rotarix® lekár alebo zdravotná sestra odstráni ochranný kryt z hrotu perorálneho aplikátora.

2.

Vakcína Rotarix® je určená len na perorálne (ústne) podanie. Pri podaní vakcíny Rotarix® má dieťa sedieť v zaklonenej polohe. Lekár podáva vakcínu do úst dieťaťa, smerom k vnútornej strane líca.

3.

V žiadnom prípade sa vakcína Rotarix® nesmie podávať injekčne.

Ako očkovať Rotarixom®?
Prevencia proti rotavírusovým ochoreniam je očkovanie.

Prvá dávka môže byť podaná už od 6 týždňa veku dieťaťa a medzi dávkami má byť dodržaný odstup najmenej 4 týždne. Celé očkovanie sa má prednostne podať pred dosiahnutím veku 16 týždňov, ale musí sa ukončiť do veku 24 týždňov.

Očkovanie proti rotavírusom nie je súčasťou povinného očkovacieho kalendára.
Vakcína Rotarix®je viazaná na lekársky predpis a je čiastočne hradená z verejného zdravotného poistenia.

Aktuálne s možnosťou zníženia doplatku

Informujte sa vo svojej poisťovni na možnosť zníženia doplatku*
* V prípade uplatnenia ochranného limitu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 363/2011 Z.z. v znení platnom a účinnom k 01.11.2016.